13u

Welkom

Vanaf 13u openen de deuren van het leerfestival.
We scannen je inkomkaart aan de inkombalie.
Tijd voor een koffie en kennismaking met de andere deelnemers en de verschillende infostands.


13u30 - 14u30

Keynote 1

Locatie: Aula

Koen Timmers

Koen Timmers

Op naar een papierloos klaslokaal

Koen Timmers is lector en onderzoeker in Hogeschool PXL te Hasselt en leerkracht webdesign in het CVO te Heusden-Zolder. In 2000 richtte hij Zelfstudie.be op, dat ondertussen 20.000 online studenten heeft. Hij lanceerde diverse globale educatieve projecten. Zo hielp hij 240 leraren uit 55 landen gratis onderwijs voorzien aan vluchtelingen via Skype. Hij zal innovatie labs in Afrikaanse landen ontwikkelen waarbij gratis les gegeven wordt. Koen implementeert op innovatieve wijze ICT in de klas en streeft naar een papierloos klaslokaal. De helft van zijn lessen webdesign verlopen via videoconferencing terwijl zijn studenten en hij thuis zitten. In 2018 werd hij aangekondigd als één van de 10 beste leraren ter wereld. De ‘Global Teacher Prize’ wordt uitgereikt aan een buitengewone leerkracht die een opmerkelijke bijdrage aan zijn of haar beroep geleverd.


14u30 - 15u30

Parallelle workshocks

1. Onderwijs op maat

Tom Cox - Middenschool Kindsheid Jesu (SO)

Locatie: Aula

Kindsheid Jesu hanteert flexibele leef- en leertrajecten om het leren en groeien op ieders niveau en tempo te voorzien én om te kunnen inspelen op de individuele noden van iedere leerling. Meer dan de helft van de leerlingen uit de eerste graad heeft een traject op maat. Voor de ene betekent dat remediëren voor de andere verbreden. Al die leerlingen zitten samen in heterogene klassen. De school doet dit concreet door het werken met vlinderleraars, het aanbieden van verbredingstrajecten en het voorzien van ondersteuningstrajecten voor leerlingen die achterstanden hebben voor één of meerdere vakken. Op die manier krijgen de leerlingen zo veel mogelijk gelijkwaardige onderwijskansen. Leer in deze sessie hoe dat in de praktijk werkt.

2. Een kans om je eigen lessen te optimaliseren

Dag De Baere en Vinciane Costa - Teach for Belgium (SO)

Locatie: Resto ( verdiep)

Ben je iemand die actief leert? Wil je morgen aan de slag? Heb je hoge verwachtingen voor jezelf en je leerlingen? Wil jij ook het leerrendement van je leerlingen verhogen? Verlies je veel tijd met klasmanagement? Wil je je coaching vaardigheden aanscherpen? Durf jij uit je comfortzone komen?

Verwacht je aan … eenvoudige technieken die onmiddellijk leerrendement opleveren. Feedback en coaching om efficiënt en doelgericht aan de slag te gaan. Een interactieve sessie waarbij eigen noden centraal staan. Een kans om je eigen lessen te optimaliseren.

Klinkt dit als iets voor jou, dan verwelkomen Dag en Vinciane je voor hun klas.

3. De hele klas aan het werk

Wendy Haepers – Stedelijk Lyceum Hardenvoort Antwerpen (SO)

Locatie: Sylva (1° verdiep)

In het Stedelijk Lyceum Hardenvoort werken leerlingen samen aan hun 21ste eeuwse competenties. Regie nemen over je leerproces, oefenen in leerstrategieën, leren reflecteren en samenwerkend leren zijn gedragen speerpunten over alle vakken heen.

Via coöperatieve leerstrategieën betrekt de school alle leerlingen: leerlingen durven praten, ontwikkelen de sociale vaardigheden en leren samenwerken. Iedereen oefent voortdurend actief de leerstof in en als leerlingen naar huis gaan, blijft de leerstof ook effectief hangen. De traditionele manier van lesgeven wordt niet alleen pedagogisch aangepakt, maar ook via de leeromgeving.

De coöperatieve leerstrategieën hebben een positief resultaat op de leerresultaten van alle leerlingen. Het brein van de leerlingen is actief omdat ze voortdurend aan het woord zijn, bewegen, rechtstaan of actief luisteren. In deze workshop maak je kennis met de visie, ervaar je hoe de lessen concreet verlopen en vertellen ook leerlingen over hun ervaringen.

4. Schooleigen visie omzetten in kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen

Rebekka Buyse - VBS De klimtoren, Jabbeke (BA)

Locatie: Terra (1°verdiep)

Naar aanleiding van een gewijzigde context ging de school op zoek om leergroepen te maken: zuivere leergroepen, reguliere graadsklassen en graadsklassen voor sterke kinderen met specifieke zorgen rond hun sterkte. Fluctueren binnen het jaar is een gewoonte. Het schoolteam kijkt naar het kind: wat heeft het op dat moment nodig en past dan aan. Door de verschillende leergroepen aan te bieden kunnen zowel leerlingen als leerkrachten terecht in de groep die het beste bij hen aansluit. Op die manier slaagt de school er in om elk kind sterker maken, op zijn tempo, op alle vlakken. En om elke kind te laten genieten van het ler(v)en. Rebekka Buyse, vertelt het verhaal van het veranderingsproces van haar school en hoe de visie samen met een sterk team stap voor stap handen en voeten krijgt.

5. MondoMio Balen

MondoMio Balen - Debbie Goudriaan (BA)

Locatie: Aqua (1°verdiep)

Vaak zijn in het huidige schoolsysteem klasgroepen zeer groot en per leeftijd gecategoriseerd. Met het organiseren van onderwijs op individueel niveau, met behulp van leerlijnen en niet gegroepeerd per leerjaren, is het mogelijk om de grenzen tussen kleuter-, lager-, en secundair onderwijs open te gooien en kinderen op een kleinschalige manier en op hun eigen tempo te laten werken. Want wat met een kind in de laatste kleuterklas of het 6de leerjaar dat al uitdaging van het lager onderwijs of het 1e middelbaar nodig heeft? MONDOMIO wil streven naar een duurzame school met focus op ondernemerschap, waar het eigen ritme centraal staat en ieder kind op zijn eigen tempo kan werken in een moderne en aangename schoolomgeving.

6. Tienerschool Brussel

Winnie Smagghe (BA-SO)

Locatie: Salamandra/Libellula (2°verd.)

Na 3 jaar intense voorbereidingen begon Tienerschool Brussel met een nieuw schoolconcept voor 10 tot 14-jarigen, een nieuwe infrastructuur, met een nieuw lerarenteam en een nieuwe leerlingengroep. Dat was kicken en schrikken. Tienerschool Brussel stelt jullie haar concrete manier van werken voor, maar ook de weg die tijdens de voorbereidingen werden getroffen. Je krijgt een nuchtere en eerlijke inkijk in de evaluatie van het eerste trimester en de manier waarop de Tienerschool daarmee omgaat. Smullen voor schoolontwikkelaars!


15u30 - 16u30

PAUZE MET MINI WORKSHOCK


16u30 - 17u30

Parallelle workshocks

7. Breed leren als antwoord op actuele onderwijsuitdagingen

Piet Vervaecke - Onderwijscentrum Brussel

Locatie: Aula

Piet Vervaecke, onderwijsgepassioneerde en directeur van het Onderwijscentrum Brussel, neemt ons mee in een verhaal over kinderen in de stad en onderwijs op maat van elke leerling. Hij getuigt over hoe het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vernieuwend aan de slag gaat om een antwoord te bieden op een aantal grootstedelijke uitdagingen. Thema’s die in zijn lezing aan bod komen zijn:

  • Hoe stimuleer je breed leren en de ontwikkeling van een brede school

  • Hoe ga je om met Nederlands en meertaligheid en diversiteit?

  • Hoe zet je in op een sterke ouderbetrokkenheid

8. Talentgericht onderwijs, meer dan een hype!

Tom Verheyen - Inspirocollege Houthalen -Helchteren (SO)

Locatie: Resto  (1°verdiep)

Het Inspirocollege Houthalen-Helchteren pakte bij het begin van dit schooljaar uit met de opening van een futuristisch aandoende onderwijsruimte in hun school: de ‘Inspirodroom’. Het was de bekroning van de nieuwe koers die de school sedert 2016 vaart, waarbij er echt wordt ingezet op talentgericht onderwijs. Niet alleen bepalen leerlingen per graad zelf via talenturen voor een deel hun lessenrooster, tot vier klassen gaan tegelijkertijd actief, zelfstandig aan de slag in de Inspirodroom onder begeleiding van hun leraren. Dat zorgt ervoor dat ze maximaal kunnen inzetten op de competenties van de 21ste eeuw (probleemoplossend denken, zelfregulering, mediawijsheid, communiceren, … ) en jongeren nog beter voorbereiden op het hoger onderwijs en het latere beroepsleven. Tom Verheyen vertelt hoe dit veranderingsproces vorm kreeg, wat het belang van participatie daarbij is en welke toekomstige plannen/uitdagingen er nog voorliggen.

9. 1A en 1B samen in GenZ project

Bertien Boon - GO! technisch Atheneum Halle (SO)

Locatie: Sylva (1° verdiep)

De school transformeerde de eerste graad van een zeer klassieke klassikale aanpak naar een moderne, innovatie leer- en leefomgeving waar Generatie Z leerlingen, zelfstandig en samen, kunnen werken en leren. Het lessenrooster werd (bijna) volledig geschrapt, alle algemene vakken kwamen samen in één groot vak ‘flex’. Leerlingen van de A- en B-stroom volgen samen les in een grote genz-ruimte waar verschillende zones voorzien zijn voor verschillende werkvormen. De school zet sterk in op digitale vorming van de leerlingen onder de begeleiding van de genz-coaches. Door de lesinhouden zo veel mogelijk projectmatig aan te bieden, willen we ook attitude en weerbaarheid, positief kritisch denken en “samen leren samenleven” een centrale plaats geven.

10. Transformatie? Hoe en waarom?!

Annemie Decavele – EduNext Transformatiecoach (SO)

Locatie: Terra (1° verdiep)

Waarom doen we de dingen die we doen? Het antwoord op die vraag is de visie van een school. Die visie helder, transparant en concreet krijgen voor de leraren, leerlingen, ouders, administratief personeel, technisch personeel, directie en ondernemers is de start van het transformatieproces.

Door voortdurend overleg, aftoetsen, bijsturen en met een duidelijk doel voor ogen, sleutelen we systematisch aan alle wielen van het transformatierad. Op die manier stijgt het welbevinden van zowel de leerlingen als de leraar. Dit laatste gaat hand in hand met de manier van feedback geven en de hele communicatiecultuur in de school. Feedback en verbindende communicatie zijn sleutelbegrippen bij formatieve evaluaties waardoor het leerproces van de leerling gestimuleerd en gestructureerd wordt. De leerwinst zal dus groter zijn. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat?

11. Pionieren met een vernieuwende onderwijsvisie

Bart Boydens (BA)

Locatie: Aqua (1° verdiep)

Het vrij basis, buitengewoon en secundair onderwijs van Blankenberge schreven samen hun niveau-overschrijdende visie uit. Daarna werden twee nieuwe scholen gebouwd, die samen, na een gedurfde herstructurering, de verwezenlijking van deze visie helemaal hielpen waarmaken.

Multi-teaching, meer zorg zonder zorgbegeleiders, de leerlingen mede-eigenaar maken van hun leerproces, buitengewoon en gewoon op dezelfde leer- en leefplekken, niveau-overschrijdende lessen en activiteiten, …. De nieuwe onderwijsvisie geeft ons vleugels want je staat er niet alleen voor, niet als leerling, niet als leerkracht en niet als directie. Samen doelgericht innoveren en in je sterkte mogen staan, geeft meer energie en mogelijkheden voor iedereen. Bart Boydens, coördinerend directeur van het vrij basisonderwijs Blankenberge – Wenduine, vertelt het verhaal van hun vernieuwingsproces, de visie en neemt je mee naar een dagje in hun scholen.

12. School van de toekomst, toekomst van de school!

Yildirim Fevzi – Lucerna INNOVA college Anderlecht (SO)

Locatie: Salamandra/Libellula (2° verdiep)

Werken aan de toekomst van het onderwijs is werken aan de toekomst van onze kinderen, en vooral werken aan de toekomst van onze snel veranderende samenleving. De ‘sens of urgency’ is groot. Ons onderwijs moet meer dan vandaag oog hebben voor de talenten van leerlingen en iedere leerling uitdagen om te excelleren op die terreinen waar zijn talenten zich bevinden en manifesteren. Individuele begeleiding op school, waarbij er ingespeeld wordt op de specifieke noden van elke leerling, is dan ook een must. Lucernacollege Campus INNOVA zorgt met een brede en diepe samenwerking met verschillende stakeholders een brede draagvlak te creëren en alle actoren in te schakelen om samen mee te denken en de maatschappij van de toekomst vorm te geven.


17u30 - 18u15

PAUZE

Netwerkbroodjesmaaltijd


18u15 - 19u15

Parallelle workshocks

13. Leren is geen ponykamp

Jan Royackers

Locatie: Aula

Een wijs man zei ooit: “Leren is geen ponykamp”. In elk leerproces kom je tot momenten waarin de motivatie om uit dat leerproces te stappen groter is dan de goesting om door te zetten. Het is niet evident om op dat moment toch terug aan het stuur van je leerproces te gaan zitten en je vast te bijten. Het echte leren bevindt zich dan ook vaak buiten onze comfortzone of onze vertrouwde context en routines. Maar evengoed kan de voldoening achteraf bijzonder groot zijn. Zeker wanneer we ons ten volle bewust zijn van de vele hindernissen die we (al dan niet bewust) genomen hebben.

Vaak onderschatten we de kracht van evaluatie om binnen een leerproces zowel aan het begin, tijdens als aan het einde de leerling handvatten en concrete houvast te geven om door te zetten.

In deze sessie word jij onderzoeker. Je hanteert veelzijdige evaluatie om te bekijken hoe jij je leerlingen zo ver mogelijk kan krijgen in hun leerproces. Op inhoudelijk vlak, maar ook op het vlak van zelfsturing en motivatie.

14. Niet bang van een stroomstoot?

Willem Schoors - Stroom Leuven (SO)

Locatie: Resto  of Terra (1° verdiep)

Een nieuwe en vernieuwende eerstegraadsschool in Leuven.

"Dit schooljaar openden we de deuren van Stroom, een innovatieve eerstegraadsschool in hartje Leuven.

Leerlingen krijgen bij ons de tijd en ruimte om te kijken wat hen wel en niet ligt, wat ze graag doen of waar ze sterk in (willen) zijn. Met een aanpak die tegelijk vertrouwd en anders is, zorgen we voor een vlotte doorstroom van het basis- naar het secundair onderwijs en van de eerste naar de tweede graad. Stroom is een school ook die mee beweegt met de stad en de wereld om zich heen. En is vooral een school die onder stroom staat: waar we leerlingen energie en prikkels geven om hun eigen weg te zoeken en te vinden."

15. Kosmos, een avonturentocht naar back-to-basics

Linda Avet – Stedelijke basisschool Kosmos Antwerpen (BA)

Locatie: Sylva (1°verdiep)

De Stedelijke basisschool Kosmos bouwde een schooleigen visie uit waarbij ze streven naar actief burgerschap. Vanuit het back-to-basics- principe kiest het Kosmosteam voor een natuurlijke aanpak waarbij duurzaamheid, ecologie, respect, empathie, moed, engagement en doorzettingsvermogen belangrijke waarden zijn. Het schoolteam prikkelt elk kind om op ontdekkingsreis te gaan doorheen zijn eigen kunnen en mogelijkheden. De begeleiding is gericht op het zelfstandig maken en het aanwakkeren van ondernemingszin. Tijdens de workshop nemen de teamleden je mee doorheen de groei van de school. We belichten de boeiende tocht langsheen de successen en de hindernissen.

16. Van een traditionele school naar een GOVA-school

Peter Van Hove (BA)

Locatie: Aqua (1°verdiep)

Als gevolg van een sterk gewijzigde leerlingenpopulatie werden de klassen in basisschool Go! Denderleeuw superdivers. Een doorgedreven differentiatie drong zich op en daarom werd de schoolorganisatie grondig gewijzigd. Klassen werden leergroepen, leerkrachten werken structureel samen en traditionele werkboeken maakten plaats voor eigen ontwikkeld (activerend) materiaal. De school heeft een GOVA-plan ontwikkeld en hanteert 5 basisprincipes; persoonlijke groei, samen leren en leven, positief en kritisch, levensechte contexten en sterke instructie en feedback. Peter Van Hove vertelt hoe zijn school is geëvolueerd van een traditionele school naar een GOVA-school. Hij heeft een duidelijke mening over hoe onderwijskwaliteit kan verbeteren en hoe het beroep van leraar terug haalbaar en meer aantrekkelijk kan worden.

17. Focus op groei

Christel Moors - GO! Atheneum Bree (SO)

Locatie: Salamandra/Libellula

Sinds enkele jaren werkt het GO! Atheneum Bree aan een school zonder punten. Vanuit de visie van de zelfdeterminatietheorie - die vooral focust op autonomie, verbondenheid en competentiegerichtheid - werken ze een nieuw schoolbeleid uit waardoor jongeren meer gemotiveerd raken en kunnen (blijven) groeien.

Het is niet evident om jongeren steeds opnieuw te prikkelen en aan te spreken op hun interesses. Leerkrachten zijn vaak zoekende naar handvatten en ondersteuning om jongeren te motiveren en hun leerproces optimaal vorm te geven. Wat kan je als school doen? Wat verwacht je van je lerarenkorps? Hoe ondersteun je je leerkrachten om een motiverend klasklimaat te organiseren?


19u15 - 20u15

Keynote 2

Locatie: Aula

Bert Smits

Bert Smits

Iedereen Schoolmaker: investeren in samen leren

Op de meeste scholen staat leren centraal. Het leren van leerlingen welteverstaan. Minder belicht maar minstens even belangrijk is de vraag hoe het dan wel zit met leren van leraren, coördinatoren, directeurs en ondersteunend personeel. De mate waarin het schoolteam samen leert is een belangrijke hefboom om de vele uitdagingen die op een school in sneltreinvaart afkomen het hoofd te bieden. In zijn lezing gaat Bert dieper in hoe je je school inricht als een echte lerende organisatie. Waarom zou je op school samen leren? Wat levert het op? En wat zijn hefbomen om te komen tot een innovatieve, lerende school? Koen Timmers is lector en onderzoeker in Hogeschool PXL te Hasselt en leerkracht webdesign in het CVO te Heusden-Zolder.


20u15 - 21u00

einde

Netwerkreceptie